Kontroll

Dagens Kontrollant skiljer sig en hel del från den äldre typen av dagkontrollant.

Kontrollantens roll är främst att se till så att beställarens och myndigheters krav uppfylls i samband med en byggentreprenad.

Detta görs dels genom att entreprenörernas program för kvalitetssäkring i projektet granskas och fortlöpande följs upp.

Redan före entreprenadstart skall beställarens kontrollant granska entreprenörens kvalitetsplan. Detta för att säkerställa att kvalitetskritiska moment har beaktats.

Det är sedan kontrollantens uppgift att se till så att planen följs och att de kontroller och syner som skall utföras verkställs.

Kontrollantens uppgifter i övrigt är att biträda byggledaren och vara entreprenörens naturliga bollplank i olika utförandefrågor.

Erfarenheten visar att det trots fina system för kvalitetssäkring och egenkontroll, finns behov av en kontrollant för att efterfrågad kvalitet skall uppnås.